Strona tymczasowo niedostępna...

Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia roku 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Borkowska prowadzący działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą Dorota Borkowska z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul.Franciszka Klimczaka 17/80 02-792 Warszawa; NIP: 7121378540.
2. Celem zbierania danych jest przygotowanie oraz realizacja umów oraz wystawianie faktur.
3. Gromadzenie przez Dorota Borkowska ul.Franciszka Klimczaka 17/80 02-792 Warszawa dane obejmują w szczególności:
  1. dane osobowe ( np. imię ,nazwisko, imiona rodziców, dane firmy)
  2. dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny)
  3. dane indentyfikacyjne ( np. Pesel, Nip, Regon, KRS)
  4. dane transakcyjne ( np. szczegóły dotyczące płatności)
  5. dane kontraktowe ( np. szczegóły zawartych umów)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W przypadku niepodania danych niemożliwym będzie wykonanie umowy.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, znajdujących się w posiadaniu ww. Administratora danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdemu przysługuje prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia jego danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jak i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt.2 powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Dorota Borkowska w świadczeniu usług, które świadczą dla Dorota Borkowska usługi księgowe, administracyjne, itp. , a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.
7. Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.